Madde 1
Taraflar

İşbu sözleşme ve atıfta bulunulan sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Şirket ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site`ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2
Tanımlar

İşbu sözleşmede;
Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmetler: Site üzerinden Kullanıcı’nın üye olmak koşuluyla satın aldığı tüm ürünlere dair sunulan, satışa aracılık hizmetlerini;

ifade eder.

Madde 3
Sözleşmenin Konusu

Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Şirket tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4
Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site`nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site’ye üye olabilmek için, reşit olmak ve iş bu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Şirket tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Şirket tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

c) Teslim edilmiş olan oyun paraları Şirket ekibi tarafından KESİNLİKLE geri talep edilmez. Teslimat sonrasında yaşanan veya yaşanacak olan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.


Madde 5
Hak ve Yükümlülükle

5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmet`lerinden faydalanırken ve Site`deki Hizmet`lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirket`in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirket`den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı`ların Şirket tarafından sunulan Hizmet`lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı`ların sorumluluğundadır. Kullanıcı`ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı`ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirket`in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı`lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket, Kullanıcı`lar tarafından Şirket`e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı`lar, Şirket`in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Şirket`in sunduğu Hizmet`lerden yararlananlar ve Site`yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı`ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı`ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2. Şirket`in Hak ve Yükümlülükleri

a) Şirket, Site`de sunulan Hizmet`leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Şirket, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `link`ler, Kullanıcı`lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle Şirket tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket`in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Şirket, Site`de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Şirket, Site`de sağlanan Hizmet`ler kapsamında Kullanıcı`lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı`lar ve Şirket hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f) Şirket , Kullanıcı ile ilgili şüpheli işlemler içeren durum tespit ettiği takdirde, Kullanıcı'dan durumu teyit edebilmek ve zarara mahal vermemek amacıyla Kullanıcı'dan kimlik, evrak, belge vb. tespit niteliği taşıyabilecek materyalleri isteyebilir. Bu süreç boyunca Şirket, Kullanıcı hesabına erişimi kısıtlayabilme hakkında sahiptir.

g) Şirket , Kullanıcıdan aldığı email ve telefon bilgilerine bilgilendirici / tanıtıcı mesaj gönderebilir, kendi bünyesinde faaliyet gösteren diğer platformlarla numarayı paylaşmamak kaydıyla bilgilendirici / tanıtıcı mesajlara aracı olabilir. Kullanıcı dilerse Şirket ve ilgili platformlardan bilgilendirici / tanıtıcı mesaj almayı durdurabilir. Şirket kullanıcı bilgilerini hiç bir şekilde üçüncü şahıslara açık bir şekilde pazarlayamaz. Ancak dolaylı kullanım sağlayabilir.


Madde 6
Ödemeler

Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda Şirket yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

ALICI; ŞİRKET’İN SATICI’NIN TİCARİ TEMSİLCİSİ SIFATIYLA HAREKET ETTİĞİNİ BİLDİĞİNİ VE BUNA İSTİNADEN; SÖZ KONUSU ÜRÜN/HİZMET BEDELİNİN, ALICI GÜVENCESİ KAPSAMINDA SATICI ADINA TAHSİL EDİLDİĞİNİ, MALIN BEDELİNİ ŞİRKET’E ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAĞINI VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEĞİNİ BİLDİĞİNİ, İŞBU SÖZLEŞME HÜKMÜYLE BEYAN VE KABUL ETMEKTEDİR. ALICININ İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.

Mobil ödeme ve kredi kartı ile yapılan ödemeler, operatör politikaları nedeni ile iade edilememektedir. Bu tür iadeler için Alıcılar, kendi mobil operatör işleticileriyle iletişime geçmelidirler.

Madde 7
Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi halinde Şirket 3 iş günü içerisinde hizmeti tedarik etmek ya da para iadesi yapmakla yükümlüdür.

Madde 8
Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları

a) Teslim edilen kodların, Alıcılar tarafından hatalı olarak kullanılması durumunda Şirket yeni kod yollamakla yükümlü değildir. Ancak Şirket kendi hata ve kusurlarından sorumlu olacak ve hatalı kodları ya da ürünleri, yenisiyle derhal değiştirecektir.

b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan Şirket Sorumlu değildir.


Madde 9
Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, Kullanıcı`lara ilişkin kişisel bilgileri, aşağıda yer alan hükümlere ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Şirket, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi`nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

Şirket olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) Şirket`e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Şirket sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Şirket dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı`nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Şirket`e bildirebilirsiniz. Şirket`e vermeyi tercih etmeyeceğiniz (doldurmak zorunda olduğunuz alanlar hariç) bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır. Şirket; üyelerine satışına aracılık ettiği Hizmetlerle ilgili reklam gönderme hakkını, onayınıza istinaden saklı tutar. Kullanıcılar dilerlerse hesap ayarlarından iletişim yollarını ve reklam tercihlerini değiştirebilirler. Şirketimizin, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnine Site’den ulaşabilir, kişisel verilerinize dair detaylı hükümleri ve haklarınızı buradan inceleyebilirsiniz.

Madde 10
Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site`nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Şirket`in telif haklarına tabi çalışmalar) Şirket`aeait olarak ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı`lar, Şirket Hizmet`lerini, Şirket bilgilerini ve Şirket`in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Şirket`in Hizmet`lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket`den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Şirket`in, Şirket Hizmetleri, Şirket bilgileri, Şirket telif haklarına tabi çalışmalar, Şirket ticari markaları, Şirket ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how`a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site`de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı`nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler

Hukuken `mücbir sebep` sayılan tüm hallerde, Şirket, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket`den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site`ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı`nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Şirket, Kullanıcı`ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni ve/ve ya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı`lar, fesih sebebiyle, Şirket`un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı`nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcı`nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması

c) Kullanıcı`nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.