Madde 1
Taraflar

İşbu sözleşme ve ekinden oluşan işbu Paywant Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" olarak anılacaktır.), Paywant Elektronik Ticaret Anonim Şirketi. (bundan sonra "Paywant" olarak anılacaktır.) ile www.paywant.com internet sitesi (bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır.) hizmetlerini kullanan KULLANICI arasında, SİTE'nin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Madde 2
Tanımlar

İşbu sözleşmede;
Paywant: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde MAĞAZA ile KULLANICI'lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımlarında, mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde / tahsilatında, güvenli ödeme / tahsilat, güvenli mağaza alt yapısı hizmeti sağlayan teknoloji ve hizmet şirketini,

MAĞAZA: Sahibi ve yöneticisi olduğu web sitesinde, kendisine ait veya satışına yetkili olduğu mal ve hizmetleri satışa sunan ve KULLANICI’lara satan, satış bedelinin tahsilatında "Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'nı kullanan gerçek veya tüzel kişileri,

Mağaza Web Sitesi: MAĞAZA'nın sahibi ve/veya yöneticisi olduğu, mal ve hizmetlerini satışa sunduğu, satışa sunulan mal ve hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin, teslim koşullarının görüntülendiği ve KULLANICI'larla mal ve/veya hizmet satış akdinin kendi aralarında sonuçlandırıldığı web sitesini,

KULLANICI: Paywant'a ait www.paywant.com sitesini kullanarak yada Paywant ile anlaşmalı MAĞAZA web sitelerinden "Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı"ni kullanarak mal ve hizmet ödemesi yapmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişileri,

Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde gerçekleştirilen, KULLANICI’lara mal ve hizmet satışlarında; mal ve hizmet sipariş ve satış bedellerinin KULLANICI'lar tarafından MAĞAZA'ya ödenmek üzere Paywant yönetimindeki "Havuz Ortak Hesabı"na Paywant'a ait tahsilat araçları üzerinden ödenmesini sağlayan teknik alt yapıyı,

Paywant Web Sitesi: MAĞAZA web sitelerinde, KULLANICI'lara yapılan mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmet satış bedellerinin Paywant tarafından yönetilen Havuz Ortak Hesabı'na ödenmesine ilişkin ödeme teknik sistemini sağlayan Paywant'a ait web sitesini,

Havuz Ortak Hesabı: MAĞAZA web sitelerinde, MAĞAZA ile KULLANICI’lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarında, KULLANICI’lar tarafından Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı kullanılarak MAĞAZA adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin tutulduğu, Paywant'ın yönettiği banka hesabını,

Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcılar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

Güvenli Kanal: Paywant'ın kendi kullanıcılarına sunduğu elektronik posta kutusu ya da kullanıcıların kimlik doğrulama gerçekleştirerek girdiği Paywant'a ait güvenli internet sayfası gibi kullanıcılara iletilmek istenen bilgilerin kaynağının Paywant olduğunun doğrulandığı iletişim kanalını, ifade eder.

Madde 3
Sözleşmenin Konusu

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu;
KULLANICI'ların Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'nden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. KULLANICI, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'nin hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan, kullanıma ilişkin olarak Paywant tarafından açıklanan ve açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Madde 4
Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

4.1. KULLANICI, Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'nden faydalanırken ve/veya site üzerinde herhangi bir işlem yaparken işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan tüm şartlara, SİTE kullanımına ilişkin kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. KULLANICI, Paywant'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, Paywant'ın, kendisinde veya SİTE'de kayıtlı olan bilgileri resmi yetkili kurum, makam ve otoritelere açıklamaya yetkili olacağını ve bu nedenle Paywant'dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, kabul, beyan ve tahhüt eder.

4.3. KULLANICI, kendisi tarafından MAĞAZA'ya Mağaza Web Sitesi üzerinden sağlanan ad/soyad ve iletişim bilgilerinin (e-posta, telefon, adres vb.) ödeme esnasında Paywant'a ulaşacağını ve Paywant'ın bu bilgileri EK-1 Gizlilik Hakları kapsamında kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI, kendisi tarafından MAĞAZA'ya Mağaza Web Sitesi üzerinden sağlanan tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'lar, kendileri tarafından MAĞAZA'ya iletilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle ortaya çıkacak zarardan Paywant'ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. KULLANICI, MAĞAZA web sitelerinden satın alacağı mal ve/veya hizmetlerin bedellerini, Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'ni kullanarak Paywant tarafından yönetilen Havuz Ortak Hesabı'na göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. KULLANICI, MAĞAZA web sitesinden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini, Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'ni kullanarak Paywant tarafından yönetilen Havuz Ortak Hesabı'na gönderdiğinde, Paywant'ın MAĞAZA'ya, malın ve mal satışına ilişkin belgelerin ve/veya hizmete ilişkin belgelerin KULLANICI'ya gönderilmesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. KULLANICI, satın aldığı malı ve/veya hizmete ilişkin teslim aldığı belgeleri (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak) iade etmek istemesi halinde, mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin iadesi/alınması ile ilgili tüm sorumluluğun MAĞAZA'ya ait olacağını ve bu nedenle Paywant'dan herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. KULLANICI, Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı dahilinde yapılacak mal ve hizmet satışının yürürlükteki herhangi bir mevzuata / düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek her türlü zarardan MAĞAZA'nın tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun MAĞAZA olduğunu ve Paywant'ın, MAĞAZA ve KULLANICI arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. KULLANICI, Paywant'ın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. KULLANICI, Paywant'ın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında MAĞAZA ile gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle Paywant'dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. KULLANICI, Paywant'ın istediği zaman, işbu sözleşmede sunulan hizmetleri ücretli olarak sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. KULLANICI, yaptığı bir ödeme sonrası Paywant'ın ödemeye ilişkin güvenlik kontrolleri gerçekleştireceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Paywant'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. KULLANICI, alışverişinin/ödemesinin iptali veya ürünün/hizmetin iadesi sonrası, yaptığı ödemenin Havuz Ortak Hesabı'ndan çıkarak tarafına iadesinin banka sistemleri/çalışma şekli kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her hangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5
Paywant'ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Paywant, KULLANICI'nın Havuz Ortak Hesabı'na mal ve hizmet ile ilgili ödeme yapması durumunda, MAĞAZA'ya mal ve/veya hizmetin kullanılmasına ilişkin belgeleri KULLANICI'ya göndermesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Paywant, KULLANICI'nın Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'ni kullanarak yaptığı ödemeyi, MAĞAZA ile olan anlaşmasına uygun olarak MAĞAZA'ya aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Paywant, işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Paywant Güvenli Mağaza ve Ödeme Alt Yapısı'nde gerekli göreceği değişiklikleri ve/veya uyarlamaları yapabilir.

Madde 6
Gizlilik

Paywant, KULLANICI'ya ilişkin bilgileri, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir veya açıklayabilir.

Madde 7
Fikri Mülkiyet Hakları

SİTE'ye ilişkin her türlü tasarım, metin ve tüm kodlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm elemanları Paywant'a ait olarak ve/veya Paywant tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICI'lar, Paywant ile ilgili tüm bu elemanları ve Paywant'ın telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, Paywant markasını, Paywant'a ait her türlü bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, aksi takdirde, Paywant'ın uğrayacağı zararı ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları ve bu zararlardan dolayı Paywant'dan talep edilecek tazminat miktarını ve bu durumlara ilişkin mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Madde 8
Uyarılar

8.1. Hassas ödeme verisinin güvenliği için hizmet kullanıcısının kullandığı ödeme ortamının virüs, zararlı yazılım içermemesi ve güvenlik güncellemelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Paywant, ödeme yapan kullanıcılardan telefon, mail veya posta yoluyla kesinlikle hassas ödeme verisi ve kart bilgisi talebinde bulunmaz. Böyle bir talebin gelmesi halinde, lütfen derhal kuruluş ile iletişime geçiniz.

8.2. Çok kullanıcılı ortamlarda (örn. İnternet cafe) oturumun güvenli bir şekilde kapatıldığına dikkat edilmesi ya da gizli sekme kullanılarak güvenliğin artırılması, kart bilgilerini 3. şahısların gözleminden uzak bir şekilde girilmesi önem arz etmektedir.

8.3. Kart ve ödeme bilgilerinizin çalındığını veya başkası tarafından kullanıldığınız düşündüğünüz durumlarda lütfen derhal ilgili ödeme kuruluşu ile iletişime geçerek yardım talebinde bulununuz

8.4. Ödeme hizmetleri kullanılarak yapılan işlemlerde herhangi bir problemle karşılaşılması veya dolandırıcılık şüphesi ortaya çıkması durumunda, www.paywant.com/iletisim.php bağlantısı altındaki iletişim formu doldurularak destek talebinde bulunulması gerekmektedir.

8.5. Kuruluş tarafından, kullanıcılara gönderilen duyuru, uyarı ve benzeri sürekli bilgilendirme ihtiyaçları yalnızca güvenli kanal üzerinden giderilmektedir. Farklı kaynaklardan gelen duyuru, uyarı ve bilgilendirmelere kullanıcıların itibar göstermemesi gerekmektedir.

Madde 9
Sözleşme Değişiklik

Paywant, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, SİTE'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Madde 10
Mücbir Sebepler

Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, Paywant, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Paywant için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Paywant'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 11
Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 12
Sözleşmenin Süresi ve Fesih

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI'nın Paywant'a sözleşmeyi fesh etmek istediği konusunda yazılı olarak bildirimde bulunmadığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Paywant, KULLANICI'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma ve SİTE'de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına haizdir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, Paywant'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 13
Kayıtların Geçerliliği

KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Paywant'ın bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Paywant kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu 13 (on üç) madde ve EK-1'den oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.