Paywant Elektronik Ticaret Anonim Şirketi. (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve alt yapımız gereği partnerliğini yaptığımız firmalardan dolayı 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, kartınızın son dört rakamı gibi), yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından oluşturulan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları veya üye işyerleri ile olan ilişkilerin yönetimi
 • Üye işyerleri üzerinden Şirket’e ait ödeme alt yapısını kullanarak hizmet/ürün alımı yapan tüketicilerin taleplerinin üye işyerlerine iletilmesi
 • Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi maksadıyla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kart bilgilerinin denetimi ve takibi
 • Şirket’in bankalar ve iş ortakları ile yürüttüğü ters ibraz prosedürlerinin yönetimi
 • Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Veri sahibinin talep ve şikayet yönetimi
 • Şirketin mevzuat hükümlerince denetime yetkili devlet kurumlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (üye işyerleri, tedarikçiler, işbirliği yapılan şirket veya kişiler) aktarabilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verilerin bir kısmı denetim, iş geliştirme veya global yazılım entegrasyonlarının sağlanması maksadıyla gerekli güvenlik önlemleri alınarak resmi iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:
 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların belgelenerek düzeltilmesini isteme, eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.